Apel ROD „Pratulińska” do działkowców i mieszkańców o zachowanie ROD „Żerań”

Apelujemy do składania wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla „wschodniego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga” przy ul. Odrowąża. Wnioski można składać jako osoby fizyczne. W załączniku poniżej jest uzupełniony wzór, który wystarczy uzupełnić o dane, datę i podpis, wydrukować i wysłać do Urzędu pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
Proponowana treść uwag:

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnosimy o pozostawienie terenu obecnego ROD „Żerań” i wpisaniem terenu do kategorii zieleń działkowa (ZD). ROD Żerań powstał w 1955 roku jako przyzakładowy ogród działkowy dla pracowników Fabryki Samochodów Osobowych. Dziś to jeden z niewielu warszawskich ogrodów udostępniających swoją przestrzeń dla odwiedzających. Ogród jest szczególnym miejscem bioróżnorodności ekologicznej, przewyższającej znacznie inne rodzaje zieleni urządzonej w mieście. Liczna społeczność działkowców utrzymuje ten obszar samodzielnie, odciążając miasto z prac pielęgnacyjnych, utrzymywania porządku czy gospodarką odpadami. Jednocześnie działkowcy stosują zrównoważone i ekologiczne sposoby ponownego wykorzystania materiałów organicznych (kompost) czy gromadzenia wody deszczowej. Miasto nie ponosi żadnych kosztów z utrzymywania tych wartościowych i ważnych dla całego ekosystemu miasta miejsc. 

Zachowanie ROD Żerań to także zachowanie miejsca o wysokim kapitale społecznym, mającym szansę przekształcić się w przestrzeń edukacji i integracji społecznej. Może to bezpośrednio przełożyć się na wzrost poziomu życia mieszkańców Pragi i Targówka. 

Uwagi mogą być wnoszone do12 marca: • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres ww. biura – ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa• w formie elektronicznej: przesłane na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu m.st. Warszawy i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym, lub przesłane na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl

Apel ROD „Żerań” – http://www.rod-zeran.waw.pl/

Reklama