ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE ROD „PRATULIŃSKA”

które odbędzie się 3 września 2022 r.w sali Domu Działkowca
Początek obrad:
I termin godz. 1400
II termin godz. 1430*

*Zgodnie z § 61 ust. 2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w II terminie,
co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w I terminie,
są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

Zgodnie w § 14 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD.
Nie jest dopuszczalne zastępstwo lub działanie przez pełnomocnika.

Każdy członek PZD zaproszony na zebranie jest zobowiązany posiadać ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przed podpisaniem listy obecności.

Zarząd ROD „Pratulińska”