KOMUNIKAT ZARZĄDU ROD „PRATULIŃSKA” W SPRAWIE ZASAD ROZLICZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2023 r.

Zarząd ROD „Pratulińska” w Warszawie informuje, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127), ogrody działkowe zostały zaliczone do grupy odbiorców uprawnionych do skorzystania z ulg wprowadzonych ustawą.

Ustawa wprowadziła przepis dotyczący ogrodów działkowych, które zawarły umowę
z dostawcą i posiadają wspólny punkt pomiaru. Nasz ogród zawarł taką umowę i w przypadku zużycia energii elektrycznej wynoszącej 250 kWh rocznie na jedną działkę, działkowcy będą rozliczani według obniżonej stawki za kWh. 

Zarząd złożył oświadczenie i do wysokości tego limitu działkowcy będą rozliczani za zużycie 1 kWh według niższej taryfy obowiązującej w 2022, czyli od października stawka wynosi 1,05 gr. za KWh. Natomiast działkowcy, którzy przekroczą limit 250 kWh od października 2022 r. do kwietnia 2023r.,będą rozliczani za zużycie 1 kWh według wyższej taryfy obowiązującej w 2023 r. wynoszącej około 1,70 gr. 

Jeżeli w 2023 roku również zmienią się opłaty abonamentowe i dystrybucyjne cena ta może być jeszcze większa.

W związku z powyższym, w celu ochrony wszystkich działkowców naszego ogrodu przed nadmiernym wzrostem opłat za energię elektryczną w 2023 r. Zarząd ROD postanawia:

a) zastosowanie w stosunku do ogrodu działkowego rozliczenia według taryfy z 2022 roku do limitu zużycia 250 kWh rocznie na jedną działkę,

b) apeluje do wszystkich działkowców o oszczędzanie energii elektrycznej i wykorzystywanie jej wyłącznie do celów związanych z korzystaniem z działki oraz przestrzeganie obowiązującego limitu zużycia,

c) zabrania używania energii elektrycznej do celów zarobkowych, ogrzewania altan ogrodowych, szklarni, tuneli foliowych oraz zasilania wszelkiego rodzaju grzejników
i podgrzewaczy wody oraz innych urządzeń energochłonnych,

d) w przypadku wykazania na fakturze, otrzymanej od dostawcy, przekroczenia rocznego limitu zużycia w danym przyłączu, Zarząd ROD „Pratulińska” zastrzega sobie prawo odłączenia od instalacji ogrodowej każdej działki, której zużycie,
co najmniej dwukrotnie przekracza limit określony w ustawie (250 kWh),

e) zwraca się do działkowców, którzy zużywają dużo energii elektrycznej, przebywają dłuższy czas na działce albo posiadają urządzenia energochłonne, o zawarcia oddzielnej umowy z Zakładem Energetycznym i rozliczanie się z dostawcą indywidualnie. W tym przypadku działkowca będzie obowiązywał limit do 2.000 kWh rocznie, za które będzie płacił według taryfy obowiązującej w 2022 r.


Zarząd ROD zauważa zagrożenie zużywania nadmiernej ilości energii elektrycznej przez kilku działkowców. Powodować to może znaczny wzrost rocznego limitu zużycia wskazany przez licznik pomiarowy znajdujący się w przyłączu, według którego rozliczana jest energia elektryczna z dostawcą po obniżonej cenie. Jeżeli limit zużycia zostanie przekroczony, pozostali działkowcy nie zostaną objęci ochroną. Może to skutkować znacznie wyższymi opłatami za energię. Zarząd ROD „Pratulińska” uważa, że jest to niedopuszczalne oraz niesprawiedliwe i dlatego postanawia jak powyżej.

Reklama

Jedna odpowiedź na “KOMUNIKAT ZARZĄDU ROD „PRATULIŃSKA” W SPRAWIE ZASAD ROZLICZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2023 r.”

Możliwość komentowania jest wyłączona.