WARUNKI ROZLICZANIA I WARUNKI OPŁAT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ


Na podstawie odczytów liczników, Zarząd ROD sporządza wykaz opłat za energię elektryczną, który zostanie opublikowany na stronie internetowej ogrodu* oraz w gablotach na terenie ogrodu. Wykaz obejmuje następujące terminy:


marzec – I okres rozliczeniowy

lipiec – II okres rozliczeniowy
listopad – III okres rozliczeniowy

Każdy działkowiec, którego działka podłączona jest do instalacji energetycznej ogrodu, powinien, bez dodatkowego wezwania lub zawiadomienia, uiścić należną opłatę za zużytą energię elektryczną w terminie:

do 30 kwietnia za I okres rozliczeniowy
do 30 sierpnia za II okres rozliczeniowy
do 30 grudnia za III okres rozliczeniowy

W przypadku nieuiszczenia opłaty w określonym powyżej terminie Zarząd ROD będzie naliczać ustawowe odsetki za zwłokę, licząc od dnia następnego po ustalonym terminie. Jeżeli dzień ustalony jako termin jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego.


W sytuacji nieuregulowania należnej opłaty w terminie 14 dni od daty określonej powyżej, Zarząd ROD odłączy działkę od instalacji energetycznej ogrodu. Powtórne podłączenie może nastąpić wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zaległych opłat wraz z odsetkami, na koszt działkowca.

W momencie stwierdzenia samowolnego otwarcia skrzynek elektrycznych w celu podłączenia działki, której uprzednio wyłączono zasilanie z powodu:

a) nieopłacenia w terminie należności za zużytą energię elektryczną

b) stwierdzenia nielegalnego poboru energii elektrycznej

c) podłączenia działki z pominięciem licznika pomiarowego lub ingerencję w funkcjonowanie licznika, która wpływa na jego prawidłowe funkcjonowanie lub odczyt


Zarząd ogrodu uzna takie postępowanie za rażące naruszenie prawa, kradzież energii elektrycznej i bezprawną ingerencję w infrastrukturę ogrodu działkowego, co zagrożone jest karą w wysokości 1000 zł. na rzecz ogrodu i sankcjami opisanymi w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.

Opłaty za energię elektryczną prosimy wpłacać na rachunek bankowy ogrodu:
29 1020 1042 0000 8102 0009 8467, PKO Bank Polski

*Zarząd ROD informuje, że opublikowanie wykazu na stronie internetowej ogrodu, zgodnie z przepisami § 146 Statutu PZD stanowi oficjalne zawiadomienie działkowców o terminie i wysokości należnych opłat.” 

Jedna odpowiedź na “WARUNKI ROZLICZANIA I WARUNKI OPŁAT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ”

Możliwość komentowania jest wyłączona.