K O M U N I K A T

W sprawie zmiany wysokości partycypacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD na rzecz ogrodów w związku z działalnością jednostek terenowych i jednostki krajowej PZD.
oraz w sprawie składki członkowskiej

W dniu 17.11.2022r. Krajowa Rada PZD podjęła Uchwałę nr 2/XVI/2022 zobowiązującą rodzinne ogrody działkowe do przekazania do właściwej terytorialnie jednostki PZD, kwotę odpowiadającą iloczynowi kwoty 0,12 zł i liczby m2 pod działkami, do których tytuł prawny posiadają działkowcy w danym ROD.
W ubiegłym roku stawka wynosiła 0,10 zł.

Składka członkowska na 2023r pozostaje bez zmian na poziomie 6 zł i przeznaczona jest na potrzeby ROD.

Reklama