Ogłoszenie: pracownik administracyjno – biurowy – umowa zlecenie

Miejsce pracy: Rodzinny Ogród Działkowy „Pratulińska” ul. Pratulińska 5
Wymiar etatu: umowa zlecenie
Wynagrodzenie: 55 zł netto/ h
Wymiar godzin: 8 h miesięcznie w okresie wiosenno – jesiennym (4 godziny w sobotę 2 x w miesiącu w czasie dyżurów Zarządu „ROD”)
Termin składania dokumentów: 10-03-2023 r. godz. 15:00
Zlecający: Zarząd ROD „Pratulińska”

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Ukończona szkoła średnia,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. Niekaralność na przestępstwa popełnione umyślnie,
 6. Znajomość przepisów Polskiego Związku Działkowców dotyczących zarządzania Rodzinnym Ogrodem Działkowym,
 7. Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

b. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane doświadczenie w pracy biurowej,
 2. Umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 3. Znajomość obsługi pakietu Office,
 4. Umiejętności organizacyjne i komunikatywność,
 5. Umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji dotyczącej przyznawania i zakupu działek ROD
 2. Udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących nabycia/zbycia działki ROD,
 3. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla nowych działkowców,
 4. Sporządzanie uchwał i protokołów z posiedzeń Zarządu ROD,
 5. Prowadzenie i utrzymywanie bieżącej dokumentacji ROD,
 6. Prowadzenie wykazu przyjmowanych wpłat,
 7. Informowanie działkowców o aktualnych opłatach, stanie zadłużenia etc.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Umowa na zastępstwo
 2. Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys – Curriculum Vitae,
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodna z obowiązującymi przepisami.
 3. Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia – jeżeli takie posiada (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 5. Oświadczenie, że posiada obywatelstwo polskie,
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Oświadczenie o tym, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta w pełni z praw publicznych,
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku;

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-03-10 godz.15:00:
b. Sposób:
osobiście lub drogą mailową
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w biurze Rodzinnego Ogrodu Działkowego ul. Pratulińska 5, w godzinach dyżuru Zarządu, lub przesłać na adres: rodpratulinska@gmail.com

VI. Informacje dodatkowe:
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu ROD po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie z podaniem terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Reklama