Jak zostać Działkowcem

PRZYDZIELANIE DZIAŁEK – UCHWAŁA Nr 39/2010 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przydziału działek w rodzinnych ogrodach działkowych

Uznając potrzebę wzmocnienia funkcji rodzinnych ogrodów działkowych na rzecz społeczności lokalnych, jako urządzeń użyteczności publicznej, służącymi powszechnemu dostępowi do działek, które pełnią rolę świadczenia socjalnego, mającego szczególne znaczenie dla rodzin jako miejsce wspólnego wypoczynku i aktywnego spędzania czasu, Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców – działając na podstawie § 150 ust. 2 pkt 1 statutu PZD – w celu pełniejszej realizacji:

  • art. 4, art. 13 ust. 4, art. 14, art. 23 ust. 2 pkt 5 oraz art. 31 ustawy o ROD
  • § 7, § 31, § 64 oraz § 67-72 statutu PZD
  • § 62-67, § 72 ust. 1 i 3 oraz § 76 regulaminu ROD postanawia, co następuje.

§ 1
1. Osoba ubiegająca się o przydział działki składa deklarację członkowską według wzoru ustalonego przez Prezydium Krajowej Rady.
2. Osoba ubiegająca się o przydział działki musi być pełnoletnia i mieć stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Osoba ubiegająca się o przydział działki powinna odbyć organizowane przez PZD szkolenie.
4. Zarząd jest zobowiązany do skierowania osoby ubiegającej się o przydział działki na
szkolenie i rozpatrzyć sprawę przydziału działki dopiero po uzyskaniu od zainteresowanego zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

§ 2
1. Przydział działki następuje na podstawie uchwały o nadaniu członkostwa PZD i prawa użytkowania działki, zwana dalej „uchwałą”.
2. Uchwała powinna być zaprotokołowana, a następnie sporządzona w formie pisemnej jako odrębny dokument podpisany przez dwóch członków zarządu ROD – prezesa zarządu ROD lub zastępującego go w pełnieniu obowiązków wiceprezes wraz z innym członkiem zarządu ROD.
3. Przydział działki współmałżonkom następuje na podstawie dwóch uchwał.
4. Podpisaną uchwałę należy złożyć w aktach (dokumentacji) danego członka PZD – użytkownika działki.
5. Uchwałę o nadaniu członkostwa PZD i prawa użytkowania działki sporządza się według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
1. W istniejącym rodzinnym ogrodzie działkowym zarząd ROD dokonuje przydziału działki.
2. W nowym lub odtwarzanym całkowicie lub częściowo rodzinnym ogrodzie działkowym, przydziału działki dokonuje prezydium właściwego okręgowego zarządu.

§ 4
1. Nowemu użytkownikowi działki doręcza się „Decyzję przydziału działki” wydaną na podstawie uchwały. „Decyzję przydziału działki” sporządza się według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Nowemu użytkownikowi działki wydaje się również legitymację członkowską według wzoru obowiązującego w PZD.

§ 5
1. Po wniesieniu należnych opłat, zarząd ROD przekazuje nowemu użytkownikowi działkę. Przekazanie następuje poprzez wprowadzenie na działkę nowego użytkownika przez uprawnionego członka zarządu ROD.
2. Samowolne objęcie działki w użytkowanie może stanowić podstawę do odmowy przydziału działki.

§ 6
1. W razie zrzeczenia się członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki, pierwszeństwo w przydziale działki ma współmałżonek nie będący członkiem PZD, a w dalszej kolejności osoba bliska wskazana jako następca oraz pozostałe osoby bliskie. W rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 6 statutu PZD za osobę bliską należy uznać współmałżonka, dzieci, rodziców, wnuki, rodzeństwo i ich dzieci.
2. W razie śmierci użytkownika działki, przy przydziale tej działki pierwszeństwo mają osoby bliskie zmarłego, które użytkowały z nim wspólnie działkę.
3. Jeżeli o członkostwo zwyczajne i przydział działki ubiega się więcej niż jedna osoba bliska – wybór należy do właściwego organu PZD.
4. Właściwy organ PZD przydziela działkę osobie z listy oczekujących, jeżeli w terminie 3 miesięcy od ustania prawa użytkowania działki żadna z osób bliskich:
a) nie złoży odpowiedniego wniosku albo
b) nie odpowiada warunkom niezbędnym do przydziału działki.
5. Przydział działki nie może nastąpić przed upływem terminu, określonym w ust. 4.

§ 7
1. Właściwy organ PZD nie ma bezwzględnego obowiązku przydziału działek. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, właściwy organ PZD może podjąć decyzję odmowną w tym zakresie, zwłaszcza gdy dana osoba nie odpowiada warunkom niezbędnym do przydziału działki.
2. Właściwy organ PZD jest zobowiązany wnikliwie rozpatrzyć, czy w danym przypadku zachodzą szczególne okoliczności przemawiające za odmową przydziału działki.

§ 8
1. Rozpatrując sprawę o przydział działki właściwy organ PZD bierze pod uwagę podstawowe zadania ROD, które – jako urządzenia użyteczności publicznej – mają zaspokajać wypoczynkowe, rekreacyjne i inne potrzeby socjalne członków społeczności lokalnych.
2. Właściwy organ PZD odmawia przydziału działki na rzecz osoby, której miejsce
zamieszkania wskazuje na brak stałych więzi ze społecznością lokalną z regionu, na którym zlokalizowany jest dany rodzinny ogród działkowy. Dotyczy to w szczególności osób zamieszkujących w regionach znacznie oddalonych od miejsca położenia danego ogrodu.

§ 9
1. Przy przydziale działki właściwy organ PZD uwzględnia przede wszystkim funkcję działki, która jest przeznaczona do zaspokajania potrzeb członka Związku i jego rodziny w zakresie aktywnego wypoczynku i prowadzenia upraw ogrodniczych przede wszystkim na własne potrzeby.
2. Właściwy organ PZD odmawia przydziału działki na rzecz osoby, co do której zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że działka będzie wykorzystywana do innych celów, niż określone w ust. 1, a w szczególności do stałego zamieszkiwania, prowadzenia działalności gospodarczej bądź wynajmowania działki lub altany.
3. Właściwy organ PZD odmawia przydziału działki na rzecz osoby, której prywatna posesja (nieruchomość gruntowa) przylega do ROD.

§ 10
1. Przy przydziale działki właściwy organ PZD bierze pod uwagę rolę działek w ROD, jako świadczenia socjalnego, które powinny służyć jak największej liczbie osób.
2. Zakazany jest przydział drugiej działki tej samej osobie lub jej współmałżonkowi.
3. Właściwy organ PZD odmawia przydziału działki, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że pod pozorem takiego przydziału działka będzie faktycznie użytkowana przez inną osobę z naruszeniem przepisów związkowych, a w szczególności zakazu przydziału drugiej działki.

§ 11
1. Odmowa przydziału działki następuje w formie uchwały z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie i trybie odwołania do organu wyższego stopnia.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, musi być doręczona zainteresowanemu, aby zapewnić mu  skorzystanie z prawa do złożenia odwołania.

§ 12
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WICEPREZES: /-/ Stanisław CHODAK
PREZES: /-/ Eugeniusz KONDRACKI
Warszawa, dnia 25 marca 2010 r.


SZKOLENIA KANDYDATÓW – Uchwała Nr 1/XVII/2010 KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 23 września 2010 r. (Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Krajowej Rady PZD nr 4/XVII/2014 z dnia 9.01.2014 r.)W SPRAWIE SZKOLENIA KANDYDATÓW

WPISOWE – Uchwała Nr 6/V/2008 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 listopada 2008 r. (Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Krajowej Rady PZD nr 4/XVII/2014 z dnia 9.01.2014 r.)w sprawie wpisowego w Polskim Związku Działkowców

Reklama