Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców informuje…

Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców informuje, że Urząd m.st. Warszawy wyznaczył dodatkowy termin składania wniosków do Studiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, sporządzanego na podstawie uchwały nr LXVII/1854/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2018 r.

link do ogłoszenia
https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/E62E957C-9A9D-4D67-AA88-A4B92491BC2E/1404947/ogloszeniedodatkowy_termin.pdf

Oznacza to, że działkowcy i Rodzinne Ogrody Działkowe wciąż mogą wyrażać swoje zdanie i składać wnioski na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w kancelarii, pokój 27 (parter) ul. Marszałkowska 77/79, 00- 683 Warszawa lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców dla dzielnic m.st. Warszawy – z zaznaczeniem „Wniosek do Studium” – lub przesłać na podany wyżej adres, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.

link do wzoru wniosku
https://drive.google.com/file/d/1q28h44BdsklNdzOG_cEtuhyYgk6W2OLE/view

Zachęcamy wszystkie zarządy ROD oraz działkowców do aktywnego działania i wpływania na kształt tworzonego właśnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Niezwykle ważny jest głos działkowców w tej sprawie i zabieganie o to, by ogrody były uwzględniane w Studium oraz tworzonych planach zagospodarowania, a jak pokazują działania władz lokalnych nie zawsze po drodze im z ogrodami działkowymi. Na terenach, obecnych ogrodów działkowych, planowane jest m.in. urządzenie publicznych parków, skwerów, placów zabaw itp. Rodzi się więc pytanie, jaka przyszłość czeka warszawskie ROD? Jeżeli nie znajdzie się dla nich miejsce w Studium ich dalsze istnienie będzie poważnie zagrożone.

W tej sprawie aktywne działania podejmują wszystkie organy PZD, w szczególności odpowiednie stanowiska zostały przyjęte przez Krajowy Zarząd, Krajową Komisję Rewizyjną oraz Okręgowy Zarząd Mazowiecki. Poniżej linki do ww. stanowisk.

http://pzd.pl/uploads/1/Stanowisko%20KZ%2020.12.2018.pdf

http://pzd.pl/uploads/cgblog/id22499/SKM_554e19012110540.pdf

https://drive.google.com/file/d/1dkYy_qheW8-AFP18-7PMsIDwk1n8nik7/view

Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się do Państwa z apelem o rozpowszechnienie tej informacji wśród działkowców poprzez jej rozesłanie pocztą elektroniczną, wywieszenie na tablicy ogłoszeń ogrodu i zamieszczenie na stronie internetowej lub fanpage ogrodu (a w razie takiej możliwości przekazanie odpowiedniej informacji również telefonicznie). Jest to bardzo ważne dla nas wszystkich.

Opublikowano Aktualności

Informacje

 1. W pierwszym tygodniu października będzie zamówiony rozdrabniacz do gałęzi.
  Jeśli ktoś ma gałęzie na zbyciu, może je do tego czasu przynosić na wyznaczone miejsce składowania tj.:
  w „małym ogrodzie” – na parking przy bramie D
  w „dużym ogrodzie” – na tyłach Domu Działkowca. Po tym terminie proszę nie przynosić gałęzi bo będą leżały do wiosny.
 2. Kilka razy prosiliśmy żeby nie zostawiać śmieci pod kontenerem kierowca nie ma jak go zabrać dostaliśmy ostrzeżenie że kierowca MPO nie będzie odbierał śmieci. Podobna sytuacja jest z toaletami ktoś nagminnie je zanieczyszcza toalety i serwisant zwiększył opłaty. Kolejny temat prosiliśmy nie zostawiać śmieci przy zielonym garażu bo to jest teren miasta od tego są kontenery.
 3. Można już zgłaszać do gospodarza włączenia prądu zimowego.
 4. Ponieważ się kończy kadencja pracy w Zarządzie chciałbym zrezygnować z tej funkcji wcześniej może jest ktoś odpowiedzialni i chętny do tej pracy czekam na propozycje.

Bardzo proszę o zastosowanie się do tego co napisałem – ułatwi to funkcjonowanie ogrodu.

Bogdan Kobuszewski

Opublikowano Aktualności

Od 1 czerwca zmieniamy system odbioru odpadów z naszego Ogrodu.

Przede wszystkim rezygnujemy z małych pojemników (1100 l.), bo okazały się niewystarczające, a w ich miejsce są podstawione kontenery po 3500 l.
Jeden kontener będzie stał w sąsiedztwie Domu Działkowca, a drugi na parkingu przy bramie D.

Kontenery będą opróżniane 2 razy w miesiącu.

W pierwszej połowie miesiąca należy do nich wrzucać wyłączenie śmieci komunalne zmieszane, natomiast w drugiej połowie wyłączenie odpady zielone, tzn. trawa, chwasty bez ziemi, drobne gałązki. Odpady zielone muszą być oddawane w zawiązanych workach.
Nie należy do kontenerów wrzucać tzw. gabarytów. Odbiór gabarytów będzie się odbywał w wyznaczonych miejscach i terminach, o czym będziemy Państwa oddzielnie informować.
Uwaga: Pod żadnym pozorem nie wrzucamy do kontenerów elektrośmieci – pozbywamy się ich we własnym zakresie i na własny koszt.
Bardzo prosimy o przestrzeganie powyższych zasad w przeciwnym wypadku MPO będzie naliczać dodatkowe opłaty, a już obecnie miesięczny koszt odbioru śmieci z naszego Ogrodu to 852 zł.

Zarząd ROD

Opublikowano Aktualności

Opłaty ogrodowe w ROD „Pratulińska” w 2018 r.

uchwalone na Walnym Zebraniu 21.04.2018 r. (Uchwała Nr 4/2018)

 1. opłata podstawowa 1 zł/m2 w tym:
  opłata wodna – 0,40 zł/m2,
  koszty funkcjonowania ogrodu – 0,60 zł/m2,
  w tym partycypacja – 0,08 zł/m2 odprowadzana do instancji wyższych PZD
 2. opłata energetyczna – 5,00 zł od działki (dotyczy działek posiadających prąd)
 3. opłata za wywóz śmieci – 20,00 zł od działki
  (Do w/w opłata doliczana jest składka członkowska w wysokości 6 zł. na rok
  uchwalona przez Krajową Radę PZD).

Opłaty za działki za 2018 r.

Przy naliczaniu opłat zostało uwzględnione saldo z ubiegłego roku oraz wpłaty wniesione w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia br. Kwoty z minusem oznaczają nadpłatę. Opłaty należy uregulować do 30 czerwca br. na r-k bankowy nr 29 1020 1042 0000 8102 0009 8467.

Tabela z rozliczeniem znajduje się w głównym menu INFORMACJE -> OPŁATY 2018

Zarząd ROD „Pratulińska”

Opublikowano Aktualności

ZARZĄD ROD „PRATULIŃSKA”

Wybrany za WALNYM ZEBRANIU w dniu 21.04.2018 r.

Prezes – Bogdan Kobuszewski
V-ce prezes – Irena Smakulska
Sekretarz / skarbnik – Wiesława Ananicz
Przewodn. Kom. Ogrodowej – Grzegorz Rogowski
Czł. Zarz. ds. obsł. informat. – Marcin Gołębiewski
Czł. Zarządu ds. technicznych – Jan Zawistowski

Opublikowano Aktualności