ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE ROD – PRATULIŃSKA

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE ROD – PRATULIŃSKA
które odbędzie się 27 kwietnia 2019 r. w sali Domu Działkowca

Początek obrad:
I termin godz. 1500
II termin godz. 1530*

*Zgodnie z § 61 ust. 2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w I terminie, są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu. Zgodnie w § 14 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD. Nie jest dopuszczalne zastępstwo lub działanie przez pełnomocnika. Każdy członek PZD zaproszony na zebranie jest obowiązany posiadać ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przed podpisaniem listy obecności.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO ROD „PRATULIŃSKA”

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 rok ( sprawozdanie merytoryczne i finansowe ).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2018 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2019 rok.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2019 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku.
 15. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD.
 16. Wybory członków Zarządu ROD.
 17. Dyskusja.
 18. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu i wnoszenia w 2019 roku.
 19. Uchwalenie planu pracy na 2019 roku.
 20. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018 rok.
 21. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 22. Sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad.
Reklamy
Opublikowano Aktualności

OGŁOSZENIA wiosna 2019

Drodzy działkowcy

na dzień 05.04.2019 została zamówiona rozdrabniarka do gałęzi.
Bardzo prosimy do dnia 04.04.2019 dostarczyć gałęzie w miejsca:
– NA DUŻYCH OGRODACH: w okolice budynku zarządu,
– NA MAŁYCH OGRODACH:  na dawny parking samochodowy.

Aktualnie mamy duży problem z odbiorem śmieci przez MPO. Firma ta odmówiła odbioru kontenerów z naszych ogrodów ze względu na NIEZGODNOŚĆ ŚMIECI Z DEKLARACJĄ. Jest to spowodowane tym, iż wspólnie nie dbamy o to aby odpowiednie śmieci wrzucać w odpowiednich terminach do kontenerów. Będzie to skutkowało dodatkowymi kosztami zamówienia dodatkowego kontenera z zewnętrznej firmy.

PROSZĘ O ZGŁOSZENIE SIĘ CHENTNYCH DZIAŁKOWCÓW DO POMOCY W UPORZĄDKOWANU PARKINGU NA MAŁYCH OGRODACH.

Woda najprawdopodobniej zostanie odkręcona w okresie pomiędzy 05-07.04.2019 uwzględniając pogodę oraz poprzednią awarie. Bardzo proszę o przygotowanie kranów.

ZARZĄD ROD PRATULIŃSKA

Opublikowano Aktualności

Instalacja wodociągu na naszym ogrodzie jest w opłakanym stanie.

Rura o przekroju 160 której nie ma na mapie pękła na głębokości ok 3 m. Prawdopodobnie wiosenne straty wody mogły być spowodowane nie widocznym pęknięciem.

Zarząd ROD zdecydował się na naprawę: koszt wykopu koparka, robocizna, części to koszt 6000zł.

Było kilku wykonawców nie podali cen lub podali cenę ok. 10000zł +.

Zarząd odczekał kilka tygodni i podjęliśmy decyzję o usunięciu awarii w dniu 12.03.2019.

Zarząd ROD.

Opublikowano Aktualności

Liczniki prądu – informacja

W ostatnich dniach następuje proces spisania liczników prądu. W przypadku kiedy licznik nie jest stosownie opisany bezpiecznik zostaje wyłączony. Jeśli któś z Państwa nie ma aktualnie prądu na działce prosimy o kontakt z Zarządem.

Opublikowano Aktualności

Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców informuje…

Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców informuje, że Urząd m.st. Warszawy wyznaczył dodatkowy termin składania wniosków do Studiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, sporządzanego na podstawie uchwały nr LXVII/1854/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2018 r.

link do ogłoszenia
https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/E62E957C-9A9D-4D67-AA88-A4B92491BC2E/1404947/ogloszeniedodatkowy_termin.pdf

Oznacza to, że działkowcy i Rodzinne Ogrody Działkowe wciąż mogą wyrażać swoje zdanie i składać wnioski na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w kancelarii, pokój 27 (parter) ul. Marszałkowska 77/79, 00- 683 Warszawa lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców dla dzielnic m.st. Warszawy – z zaznaczeniem „Wniosek do Studium” – lub przesłać na podany wyżej adres, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.

link do wzoru wniosku
https://drive.google.com/file/d/1q28h44BdsklNdzOG_cEtuhyYgk6W2OLE/view

Zachęcamy wszystkie zarządy ROD oraz działkowców do aktywnego działania i wpływania na kształt tworzonego właśnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Niezwykle ważny jest głos działkowców w tej sprawie i zabieganie o to, by ogrody były uwzględniane w Studium oraz tworzonych planach zagospodarowania, a jak pokazują działania władz lokalnych nie zawsze po drodze im z ogrodami działkowymi. Na terenach, obecnych ogrodów działkowych, planowane jest m.in. urządzenie publicznych parków, skwerów, placów zabaw itp. Rodzi się więc pytanie, jaka przyszłość czeka warszawskie ROD? Jeżeli nie znajdzie się dla nich miejsce w Studium ich dalsze istnienie będzie poważnie zagrożone.

W tej sprawie aktywne działania podejmują wszystkie organy PZD, w szczególności odpowiednie stanowiska zostały przyjęte przez Krajowy Zarząd, Krajową Komisję Rewizyjną oraz Okręgowy Zarząd Mazowiecki. Poniżej linki do ww. stanowisk.

http://pzd.pl/uploads/1/Stanowisko%20KZ%2020.12.2018.pdf

http://pzd.pl/uploads/cgblog/id22499/SKM_554e19012110540.pdf

https://drive.google.com/file/d/1dkYy_qheW8-AFP18-7PMsIDwk1n8nik7/view

Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się do Państwa z apelem o rozpowszechnienie tej informacji wśród działkowców poprzez jej rozesłanie pocztą elektroniczną, wywieszenie na tablicy ogłoszeń ogrodu i zamieszczenie na stronie internetowej lub fanpage ogrodu (a w razie takiej możliwości przekazanie odpowiedniej informacji również telefonicznie). Jest to bardzo ważne dla nas wszystkich.

Opublikowano Aktualności

Informacje

 1. W pierwszym tygodniu października będzie zamówiony rozdrabniacz do gałęzi.
  Jeśli ktoś ma gałęzie na zbyciu, może je do tego czasu przynosić na wyznaczone miejsce składowania tj.:
  w „małym ogrodzie” – na parking przy bramie D
  w „dużym ogrodzie” – na tyłach Domu Działkowca. Po tym terminie proszę nie przynosić gałęzi bo będą leżały do wiosny.
 2. Kilka razy prosiliśmy żeby nie zostawiać śmieci pod kontenerem kierowca nie ma jak go zabrać dostaliśmy ostrzeżenie że kierowca MPO nie będzie odbierał śmieci. Podobna sytuacja jest z toaletami ktoś nagminnie je zanieczyszcza toalety i serwisant zwiększył opłaty. Kolejny temat prosiliśmy nie zostawiać śmieci przy zielonym garażu bo to jest teren miasta od tego są kontenery.
 3. Można już zgłaszać do gospodarza włączenia prądu zimowego.
 4. Ponieważ się kończy kadencja pracy w Zarządzie chciałbym zrezygnować z tej funkcji wcześniej może jest ktoś odpowiedzialni i chętny do tej pracy czekam na propozycje.

Bardzo proszę o zastosowanie się do tego co napisałem – ułatwi to funkcjonowanie ogrodu.

Bogdan Kobuszewski

Opublikowano Aktualności