WARUNKI ROZLICZANIA I WARUNKI OPŁAT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ


Na podstawie odczytów liczników, Zarząd ROD sporządza wykaz opłat za energię elektryczną, który zostanie opublikowany na stronie internetowej ogrodu* oraz w gablotach na terenie ogrodu. Wykaz obejmuje następujące terminy:


marzec – I okres rozliczeniowy

lipiec – II okres rozliczeniowy
listopad – III okres rozliczeniowy

Każdy działkowiec, którego działka podłączona jest do instalacji energetycznej ogrodu, powinien, bez dodatkowego wezwania lub zawiadomienia, uiścić należną opłatę za zużytą energię elektryczną w terminie:

do 30 kwietnia za I okres rozliczeniowy
do 30 sierpnia za II okres rozliczeniowy
do 30 grudnia za III okres rozliczeniowy

W przypadku nieuiszczenia opłaty w określonym powyżej terminie Zarząd ROD będzie naliczać ustawowe odsetki za zwłokę, licząc od dnia następnego po ustalonym terminie. Jeżeli dzień ustalony jako termin jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego.


W sytuacji nieuregulowania należnej opłaty w terminie 14 dni od daty określonej powyżej, Zarząd ROD odłączy działkę od instalacji energetycznej ogrodu. Powtórne podłączenie może nastąpić wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zaległych opłat wraz z odsetkami, na koszt działkowca.

W momencie stwierdzenia samowolnego otwarcia skrzynek elektrycznych w celu podłączenia działki, której uprzednio wyłączono zasilanie z powodu:

a) nieopłacenia w terminie należności za zużytą energię elektryczną

b) stwierdzenia nielegalnego poboru energii elektrycznej

c) podłączenia działki z pominięciem licznika pomiarowego lub ingerencję w funkcjonowanie licznika, która wpływa na jego prawidłowe funkcjonowanie lub odczyt


Zarząd ogrodu uzna takie postępowanie za rażące naruszenie prawa, kradzież energii elektrycznej i bezprawną ingerencję w infrastrukturę ogrodu działkowego, co zagrożone jest karą w wysokości 1000 zł. na rzecz ogrodu i sankcjami opisanymi w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.

Opłaty za energię elektryczną prosimy wpłacać na rachunek bankowy ogrodu:
29 1020 1042 0000 8102 0009 8467, PKO Bank Polski

*Zarząd ROD informuje, że opublikowanie wykazu na stronie internetowej ogrodu, zgodnie z przepisami § 146 Statutu PZD stanowi oficjalne zawiadomienie działkowców o terminie i wysokości należnych opłat.” 

Reklama
Opublikowano Aktualności | 1 komentarz

Życzenia świąteczne

Opublikowano Aktualności | Dodaj komentarz

KOMUNIKAT ZARZĄDU ROD „PRATULIŃSKA” W SPRAWIE ZASAD ROZLICZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2023 r.

Zarząd ROD „Pratulińska” w Warszawie informuje, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127), ogrody działkowe zostały zaliczone do grupy odbiorców uprawnionych do skorzystania z ulg wprowadzonych ustawą.

Ustawa wprowadziła przepis dotyczący ogrodów działkowych, które zawarły umowę
z dostawcą i posiadają wspólny punkt pomiaru. Nasz ogród zawarł taką umowę i w przypadku zużycia energii elektrycznej wynoszącej 250 kWh rocznie na jedną działkę, działkowcy będą rozliczani według obniżonej stawki za kWh. 

Zarząd złożył oświadczenie i do wysokości tego limitu działkowcy będą rozliczani za zużycie 1 kWh według niższej taryfy obowiązującej w 2022, czyli od października stawka wynosi 1,05 gr. za KWh. Natomiast działkowcy, którzy przekroczą limit 250 kWh od października 2022 r. do kwietnia 2023r.,będą rozliczani za zużycie 1 kWh według wyższej taryfy obowiązującej w 2023 r. wynoszącej około 1,70 gr. 

Jeżeli w 2023 roku również zmienią się opłaty abonamentowe i dystrybucyjne cena ta może być jeszcze większa.

W związku z powyższym, w celu ochrony wszystkich działkowców naszego ogrodu przed nadmiernym wzrostem opłat za energię elektryczną w 2023 r. Zarząd ROD postanawia:

a) zastosowanie w stosunku do ogrodu działkowego rozliczenia według taryfy z 2022 roku do limitu zużycia 250 kWh rocznie na jedną działkę,

b) apeluje do wszystkich działkowców o oszczędzanie energii elektrycznej i wykorzystywanie jej wyłącznie do celów związanych z korzystaniem z działki oraz przestrzeganie obowiązującego limitu zużycia,

c) zabrania używania energii elektrycznej do celów zarobkowych, ogrzewania altan ogrodowych, szklarni, tuneli foliowych oraz zasilania wszelkiego rodzaju grzejników
i podgrzewaczy wody oraz innych urządzeń energochłonnych,

d) w przypadku wykazania na fakturze, otrzymanej od dostawcy, przekroczenia rocznego limitu zużycia w danym przyłączu, Zarząd ROD „Pratulińska” zastrzega sobie prawo odłączenia od instalacji ogrodowej każdej działki, której zużycie,
co najmniej dwukrotnie przekracza limit określony w ustawie (250 kWh),

e) zwraca się do działkowców, którzy zużywają dużo energii elektrycznej, przebywają dłuższy czas na działce albo posiadają urządzenia energochłonne, o zawarcia oddzielnej umowy z Zakładem Energetycznym i rozliczanie się z dostawcą indywidualnie. W tym przypadku działkowca będzie obowiązywał limit do 2.000 kWh rocznie, za które będzie płacił według taryfy obowiązującej w 2022 r.


Zarząd ROD zauważa zagrożenie zużywania nadmiernej ilości energii elektrycznej przez kilku działkowców. Powodować to może znaczny wzrost rocznego limitu zużycia wskazany przez licznik pomiarowy znajdujący się w przyłączu, według którego rozliczana jest energia elektryczna z dostawcą po obniżonej cenie. Jeżeli limit zużycia zostanie przekroczony, pozostali działkowcy nie zostaną objęci ochroną. Może to skutkować znacznie wyższymi opłatami za energię. Zarząd ROD „Pratulińska” uważa, że jest to niedopuszczalne oraz niesprawiedliwe i dlatego postanawia jak powyżej.

Opublikowano Aktualności | 1 komentarz

Zaktualizowane opłaty za dzierżawę działki i energię

Prosimy o uregulowanie zadłużeń za dzierżawę działki i wniesienie opłat za energię elektryczną. W przelewie na rachunek ROD prosimy o podanie numeru działki.

INFORMACJE O OPŁATACH

Opublikowano Aktualności | Dodaj komentarz

Zakręcenie wody na zimę

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD Pratulińska informuje, że w dniu 4 listopada 2022 r. zostanie zakręcony dopływ wody na okres zimowy.

Opublikowano Aktualności | 2 Komentarze

INFORMACJA

Szanowni działkowcy,

📣 Informujemy, że do dnia 28 października wystawione są pojemniki na śmieci. Po tym terminie zostają wstrzymane odbiory do marca 2023 r. Prosimy o wyrzucanie śmieci we własnym zakresie.

📣 Informujemy, że od 10 do 22 października, w związku z udziałem naszego ogrodu w konkursie „Posprzątaj ROD” można przynosić elektrośmieci. Śmieci umieszczamy przy śmietnikach, obok Domu Działkowca.

Rzeczy nieumieszczone na poniższej liście lub rzeczy niekompletne, nie będą odbierane ❗

Zbiórce podlegają:

– Baterie – zużyte baterie i akumulatory przenośne, używane w telefonach, elektronarzędziach, zabawkach, pilotach, zegarkach, baterie jednoogniowe typu AA, AAA, R20, guzikowe i inne, które bez problemu można przenieść ręcznie i które były przeznaczone do używania w gospodarstwach domowych do zwykłych celów;

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zwany dalej „Elektrośmieci” w tym: lodówki, pralki, zmywarki, TV/monitory, LCD, odkurzacze, tostery, kuchenki elektryczne, mikrofale, wagi, komputery, laptopy, klawiatury, myszki, słuchawki, drukarki, telefony, kamery, odbiorniki radiowe, wiertarki i inne elektronarzędzia, gry video, drony, suszarki, młynki do kawy, ekspresy do kawy, zabawki elektryczne, sprzęt muzyczny i sportowy, sprzęt oświetleniowy oraz każde inne urządzanie, które do działania potrzebuje prądu z gniazdka lub z baterii.

Pamiętajcie, że zbieraniu podlega sprzęt kompletny, niezdemontowany.

Więcej informacji o konkursie: https://elektrosegregacja.pl/wp/posprzatajrod/

Opublikowano Aktualności | Dodaj komentarz